رو ایر

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ. ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ. ۱۹۵۰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﮐﯿﻔﯽ ﺩﺭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ. ﺍﻣﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ...
23 ژوئن 2013 ... ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﻫــﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘــﺶ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻩ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩﻯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻯ. ﻛﻴﻔﻰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺻﻠﻰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳــﺮﻳﻊ ﻭ ﻧﻴــﺰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ، ﻧﻮﻉ، ...
30 ا کتبر 2016 ... آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالش‌های آینده مورد توافق قرار گرفته و اصولاً پذیرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز، دنیای فردا شکل خواهد گرفت؛ یکی از مقولاتی که آموزش و پرورش در آن نقش اساسی ایفا می‌کند، اقتصاد است.
و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای. درحال. توسعه برگزیده. 1. محمود هوشمند. 2. حسین حسن نژاد. 3. اعظم قزلباش. 4. تاریخ دریافت: 22. /. 11. /. 1322. تاریخ پذیرش: 23. /. 44. /. 1323. چکیده. : سرمایه. گذاری در. آموزش. وپرورش. یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین. سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت. های آموزشی است.
نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونزاو رشد و توسعه اقتصادی کشور. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۱ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۱۷۶ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. کد COI مقاله: MEAE01_0229. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۴۳۷.۷ ...
این پژوهش با هدف مورد مطالعه دادن توسعه اقتصادی آموزش و پرورش، با روش اسنادی و. کتاب. خانه ... آموزش و. پرورش به تحلیل آن. ها می. پردازد. همچنین در این پژوهش اسناد فرادستی توسعه ایران، از جمله سند تحول بنیادین. آموزش و پرورش ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ... که بخش بیشتری از جمعیتش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشور

هدف پژوهش بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به این مهم که رسیدگی به آموزش و پرورش به عنوان مهمترین مسئله در توسعه اقتصادی هر کشور مطرح می باشد است. روش پژوهش بررسی دیدگاههای مختلف و مباحث نظری در مورد نقش سرمایه گذاری آموزشی در توسعه اقتصادی همراه با تحقیق کتابخانه ای و نمونه برداری می باشد ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن