رو ایر

ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ. اﻟﺰﺣﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. و ﻣﺸﺎوره. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ،. دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ. اي و رﺳﺎﻟﻪ. ﻫﺎي. دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ. (. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره. 352684. /. 73. ﻣﻮرخ. 22. /. 10. /. 92. ) ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ. اﻟﺰﺣﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ. :اي. ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻖ. اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. (. ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮن. ﻫﺎي ﺣﻘﻮق و ﻓﻮق. اﻟﻌﺎده ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ. 1. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ. 50. ×). 18. ×.

اداره محاسبات حق الزحمه اعضای هیات علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

شرح وظایف محاسبه و گزارش حق الزحمه اعضای هیات علمی و حق التدریس محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید محاسبه...
افزایش حق‌الزحمه اساتید راهنما، مشاور و داور پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا دانشگاه آزاد (92/10/22). يكشنبه ، 22 دی 1392 ، 10:09 | نوشته شده توسط مدير كل | مشاهده در قالب پی دی اف | چاپ | فرستادن به ایمیل · ایران کنفرانس ...

اداره محاسبات حق الزحمه اعضای هیات علمی

داریوش داداشی مدرک تحصیلی: فوق لیسانس روانشناسی. سمت: رئیس اداره امور حق الزحمه اعضا هیات علمی. شرح وظایف. محاسبه و گزارش حق التدریس اعضای هیات علمی و حق التدریس; محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید; محاسبه و گزارش حق الزحمه امتحان جامع، کارآموزی، پروژه کارشناسی، معرفی به استاد و سمینار; صدور گواهی اشتغال ...
حقالزحمه مذکور به . . = .است. نسیت فعالیت الها تقسیم خواهد شد. در هر حال کل حقالزحمه اساتید راهنما نباید از ۴ واحد پایاننامه و کل. = ۱. حقالزحشمه اساتید مشاور نباید از ۶ واحد پایاننامه تجاوز کند. تپهمسره - حقالزحمه استاد داور خارج از دانشگاه (برای دانشگاههای سطح شهر تهران) برای پایان نامه های. کارشناسی ارشال مطابق زیر تعیین می شود:.

جدول پرداخت حق الزحمه اساتید راهنما - معاونت پژوهشی

شماره: ................... تاريخ: ..................... پيوست: ................. بسمه تعالي. فرم پرداخت حق الزحمة سخنران خارجي. خواهشمند است آخرين حکم کارگزيني استاد ضميمه شود. اين فرم حداقل 15 روز قبل از تاريخ سخنرانی علمی جهت انجام امور اداري به حوزه پژوهشی ارسال شود. معاونت پژوهش و فناوری ...
پرداخت و تخصیص منابع مالی از سوی واحدهای اجرایی تابعه دانشگاه بابت حق الزحمه وحق التدریس مدرسان،. هزینه های جاری ... تخصیص منابع مالی بابت هزینه دوره های آموزشی ) پذیرایی، لوازم التحریر،حق الزحمه مدرسین و...(که توسط .... بررسی و تأیید حق الزحمه اساتید در موارد خاص که در این شیوه نامه دیده نشده به عهده کمیته آموزش. وتوانمند سازی ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com