رو ایر

آگارتا تمدن درون زمین | دنیای اسرار آمیز

با این وجود, بخش کوچکی از آنها به سیاره زمین آمدند تا با نیروهای لمورینها(Lemurians) متحد شوند در برابر اتحاد متجاوزگری که بیشتر از رپتایلها و خاکستریها و ... دارم درباره تله پورتیشن فیزیکی, پرواز فیزیکی, بازکردن یک سوراخ بین ابعادی در فضا و زمان, تله پورتیشن تمام کشتی فضایی و یا اشیاء بزرگتر به یک چهارم ربع ...

تکنولوژی پرواز بین سیاره با قدمتی 7000 ساله در هند! - دانستنی ها

15 آوريل 2018 ... در کتب درسی خوانده‌ایم که برادران رایت (Writgh Brothers) مخترع اولین هواپیمای کنترل شده در جهان بوده‌اند. اما اخیرا کتاب جدیدی در هند منتشر شده که قدمت تکنولوژی پرواز و سفر بین سیاره ای را به زمانی در حدود 7000 سال قبل بر می‌گرداند!
Posts about ارتباط فضايي ها با آلمان نازي written by ufolove. ... تمدنی است که به دور ستاره قدیمی آلدباران که در صورت فلکی گاو که 68 سال نوری از ما فاصله دارند در تاریخ مصنوعاتی به کمک ارتباط ما با سیاره های دیگر ساخته شده است که در .... کمی بعد در 22 ژانویه 1943 ملاقاتی بین هیتلر هیملر و کوندل(از جامعه وریل ها ) صورت گرفت.
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه وﻟﻲ ﺑﺸﺪت ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﻧﺪ . و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت. ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ . در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را از ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻗﻠﻪ. 7000. ﻣﺘﺮي. ﻛﻮه ﺗﺰ رﺳﺎﻧﺪم . در ﺳﺎل. 1977 ..... ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﻲ ﭘﺮواز ﻛﺮدﻳﻢ . در آﻧﺠﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎر و ﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ . آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ. ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه. ﺑﻮدﻧﺪ . اوﻟﻴﻦ دﻳﺪار ﻣﻦ از ﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻦ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد . ﺑﺎران ﺑﺸﺪت ﻣﻲ. ﺑﺎرﻳﺪ.

تمدن فضایی ازگاردیا یک قدم به واقعیت نزدیک تر شد! | گجت نیوز

21 نوامبر 2017 ... ازگاردیا (Asgardia) طرحی از یک تمدن فضایی برای ایجاد کشوری مستقل در خارج از جو زمین است که با پرتاب اولین ماهواره خود به فضا، به واقعیت نزدیک‌تر شده است. هدف اصلی از ساخت این کشور فضایی، ایجاد سکونت‌گاهی برای میلیون‌ها نفر در خارج از جو سیاره، در محل اقامتی که به صورت مجموعه ماهواره‌هایی در گردش به دور ...

کشف اسناد شگفت انگیز از تکنولوژی پرواز و سفر بین سیاره ای با ...

6 نوامبر 2017 ... سرپوش - برادران رایت مخترع تکنولوژی پرواز نبودند؛ کشف اسناد باستانی در هند، از وجود تکنولوژی پرواز و سفر بین سیاره ای در ۷۰۰۰ سال قبل خبر می‌دهد! در کتب درسی خوانده‌ایم که برادران رایت (Writgh Brothers) مخترع اولین هواپیمای کنترل شده در جهان بوده‌اند. اما اخیرا کتاب جدیدی در هند منتشر شده که قدمت تکنولوژی ...
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺌﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ. ﺑﺤﺚ. ﺑﺎ وﻗ. ﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ آن دﯾﺪﮔﺎه، ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻦ در اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪه ﺷـﻮد . ﺑـﻪ .... ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﯾﺎﺿﯽ. ) و ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻠﯽ. اﻟﺠﻮﻫﺮی. –(. ﻣﺮگ ﺑﯿﻦ. 1002. ﺗﺎ. 1010. ﻣﯿﻼدی. ) داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺒﺪع اﯾﺪه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺮواز اﻧﺴﺎن . اﺑﻮ ﻣﻨﺼ. ﻮر ﻣﻮﻓﻖ. –(. ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی. ) ﺷﯿﻤﯽ. دان و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد. اﻟﻤﻈﻔﺮ.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com