رو ایر

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻘﻖ آن اﻫﺪاف اﺳﺖ . در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ. دﻫﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ. دارد، اﻣﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷ. ﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ و رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ روﺑﻪ روﺳﺖ . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ در دﻫﻪ. ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ...
19 آوريل 2017 ... صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی، پیش بینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی ایران ... در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱ درصد در مقایسه با ۶.۳ درصد در سال ...
2 ا کتبر 2013 ... ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺭﻣ. ﻴ ﺑﻬ ﻲ. ﻨﻪ ﺍﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ. ﻣﻲ. ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻧﺨﺴﺖ. : ﻳﻚ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﹼﻲ ﻳﻚ. ﻃﺮﻓﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗـﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﺩﻭﻡ. ﺩﺭ : ﺍﻱ ﺩﺍﻣﻨﻪ. ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ..... ﻭ ﺩﺍﺩﮔـﺮ ﻭ ﺻـﺎﻟﺤﻲ. ) ١٣٨٣(. ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ. ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺗﺄ. ﻳﻴ. ﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . . ٢. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ. ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻧﻈﺮﻱ ﺑـﻴﻦ ﺗـﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷـ. ﺪ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺳـﻪ.

صالحی: اندکی تورم در ازای رشد اقتصادی لازم است - خبرآنلاین

12 آوريل 2018 ... صالحی: اندکی تورم در ازای رشد اقتصادی لازم است. اقتصاد > اقتصاد کلان - یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:« اقتصادهایی که روبه جلو حرکت می کنند نیاز به تورم مصنوعی دارند که در گرو فشاری است که دولت به بازار وارد می کند.» حمیدرضاصالحی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان ...
15 ژانويه 2018 ... سلیمانی با بیان اینکه مشکلات تورمی وقتی شروع به نشان دادن خود می‌کنند که افزایش تورم با افزایش درآمد مردم متناسب نباشد، خاطرنشان کرد: اگر درآمدها به اندازه‌ افزایش قیمت کالا و خدمات بالا نرود، کم‌کم قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. نتیجه‌ این اتفاق کاهش رشد اقتصادی و بروز رکود است. افزایش بیش از اندازه‌ تورم ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن