رو ایر

لیست مطالب مرتبط با برچسب شعر معاصر

 (به مناسبت روز جانباز) جز آتش و التهاب، سهم تو چه بود؟

1391 آرشیو | دفتر اشعار ارسالی اعضا - آیات غمزه

01 اردیبهشت 1397 11 0 حسيـــن شادمهـــر رباعي  (به مناسبت روز جانباز)   جز آتش و التهاب، سهم تو چه بود؟ اي تشنه به جز سراب، سهم تو چه بود؟ تو آدم دست و پا نداري...

1393 آرشیو | دفتر اشعار ارسالی اعضا - آیات غمزه

حسيـــن شادمهـــر رباعي  (به مناسبت روز جانباز)   جز آتش و التهاب، سهم تو چه بود؟ اي تشنه به جز سراب، سهم تو چه بود؟ تو آدم دست و پا نداري هستي ... از سفره‌ي انقلاب،‌ سهم

منبع: رو ایر

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن